Imieniny:

Wędkarstwo - Zbiornik Małej Retencji w Rybczewicach Drugich Wędkarstwo - Zbiornik Małej Retencji w Rybczewicach Drugich

Charakterystyka gospodarcza zbiornika

    
Zbiornik wodny Rybczewice jest typowym wodnym zbiornikiem retencyjnym i rekreacyjnym, zapewniającym obok funkcji ekologicznych (doskonałe warunki dla rozwoju flory i fauny) atrakcyjne miejsce bezpiecznego wypoczynku dla mieszkańców i odwiedzających Gminę Rybczewice. Obszar zbiornika porasta roślinność stanowiąca enklawę dla zwierząt i ptactwa wodnego. Zbiornik ten to doskonałe miejsce do uprawiania wędkarstwa. Prowadzona na zbiorniku gospodarka rybacka nie słuzy do pozyskiwania ryb na cele handlowe, lecz jedynie jako miejsce połowu ryb dla wędkarzy.
    
Istniejący zbiornik wodny ma powierzchnię lustra wody 6,73 ha, (powierzchnia ogroblowana 7,53 ha), przy głębokościach 1,1 - 1,8, jego pojemność użytkowa wynosi Vuzyt. = 86 645m3 . Zbiornik jest oparty w większości o wysoki brzeg, a od strony południowej i częściowo zachodniej dodatkowo o groblę ziemną. Skarpa odwodna zadarniona, obsiana mieszanką traw. Łączna długość grobli stawu wynosi 540 mb w tym:
- grobla wzdłuż rzeki 429 mb i wzdłuż doprowadzalnika 111mb
- szerokość korony grobli zmienna od 2,5 m do 6,0 m
- nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:2
- średnia rzędna korony grobli -197,60 m n.p.m.
     Teren, na którym usytuowany jest zbiornik wodny w rybczewicach znajduje się na obszarze objętymi formami ochrony przyrody. Obszar ten to Krzczonowski Park Krajobrazowy, teren ten wpisany jest do rejestru zabytków (A/1643) i jest objęty ochroną konserwatorską.

 

🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟

Najnowsze informacje na sezon 2024 i kolejne....

Szanowni Państwo,
Gmina Rybczewice w 2023r. zakończyła i dokonała rozliczenia realizacji projektu pn. "Rewitalizacja Zbiornika Małej Retencji w Rybczewicach". Projekt zakładał m.in. częściowe odmulenie zbiornika, odbudowę grobli od strony rzeki, remont mnichów wpustowego i spustowego, wykonanie molo, montaż fontann napowietrzających, budowę ciągu pieszego wokół akwenu, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury oraz montaż monitoringu.

🎣 W ramach obowiązywania okresu trwałości projektu związanego z rewitalizacją zbiornika przez kolejne 4 lata, będzie on pełnił funkcję rekreacyjno-turystyczną, bez sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb. Gmina jako Beneficjent projektu, przez okres 5 lat od jego zakończenia nie może pobierać opłat za sprzedaż ww. zezwoleń, która traktowana byłaby jako dochód Gminy.
 
❗Wpływy❗ze sprzedaży zezwoleń sezonowych i jednorazowych w minionych latach przeznaczane były na pokrycie następującch wydatków:
 - zarybienie zbiornika (zazwyczaj 2 razy w roku),
 - badania ryb,
 - zakup szczepionki dla ryb,
 - zakup wapna,
 - zakup karmy dla ryb,
 - koszenie mechaniczne i ręczne terenu wokół zbiornika,
 - utrzymanie pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad zbiornikiem,
 - ponoszenie opłaty stałej i zmiennej za pobór wód powierzchniowych z rzeki Giełczew na rzecz PGW Wody Polskie,
 - utrzymanie i bieżącą konserwacja odcinka o długości 1406m doprowadzalnika wody do zalewu.
 
Mając na względzie przyszłe sezony wędkarskie, Gmina Rybczewice dba w sposób ciągły o utrzymanie zbiornika w należytym stanie technicznym z dbałością o zarybienie akwenu zapewniające ilościową i jakościową bioróżnorodność gatunkową ryb.
 
🐟 W lipcu 2023 roku, zbiornik zarybiony został narybkiem karpia w ilości 20 000 sztuk.
🐟 W marcu br. dokonaliśmy rozeznania cenowego wśród dostawców ryb celem ponownego zarybienia Zbiornika Małej Retencji w Rybczewicach, który zarybiany będzie etapami przez Gospodarstwo Rybackie Jakub Jarosz z Lublina następującymi gatunkami ryb: karp, amur, karaś srebrzysty, lin, szczupak, sandacz, okoń, karaś pospolity oraz jaź.
 
🐟 10 kwietnia, zbiornik w Rybczewicach został zarybiony pierwszą partią karpia w ilości 770 kg.
🐟 15 kwietnia nastąpiła częściowa dostawa amura w ilości 260 kg. Kolejne zarybienia planowane są w miesiącach: kwiecień/maj/czerwiec i październik/listopad.
 
Wyłączenie zbiornika z możliwości amatorskiego połowu ryb przez najbliższe 4 lata, umożliwi rybom osiągnięcie atrakcyjnych wymiarów i wagi, co będzie miało pozytywne aspekty dla wędkarzy w przyszłości 🎣
 
W najbliższym czasie zostaną uruchomione fontanny napowietrzające zbiornik. Serdecznie zapraszamy!
 
 
🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟
 

Sezon wędkarski 2021 - komunikat dla wędkarzy

Rewitalizacja Zbiornika Wodnego wkrótce się rozpocznie

     W dniu 16 września 2020 roku Wójt Gminy Rybczewice Pani Elżbieta Masicz i Skarbnik Pan Józef Smarzak podpisali umowę nr RPLU.07.01.00-06- 0020/19-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie” w ramach Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

     W ramach programu planowane jest odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu dookoła akwenu, w tym wykonanie ciągu pieszego wokół zbiornika, monitoring, budowę oświetlenia, elementów małej architektury, wykonanie molo w miejscu niegdyś istniejącego oraz modernizację miecha wpustowego i spustowego.

Wartość inwestycji: 1 730 304, 23 zł
Dofinansowanie: 1 343 519, 51 zł

  

Zamknięcie Zbiornika w Rybczewicach dla wędkarzy w sezonie 2021


 

Zarybienie Zbiornika Małej Retencji w Rybczewicach.

     W związku z planowaną realizacją ww. projektu, informujemy, że Zbiornik Małej Retencji w Rybczewicach Drugich w sezonie jesiennym 2020 oraz wiosennym 2021 - NIE BYŁ ZARYBIONY.

 

🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟

 

Sezon wędkarski 2020

 

Urząd Gminy Rybczewice informuje, że otwarcie sezonu wędkarskiego na ww. zbiorniku nastąpi z dniem 01 maja 2020 r.

Sprzedaż zezwoleń rozpocznie się od dnia 27 kwietnia 2020 r. 

 

Informacja Wójta Gminy Rybczewice w związku z połowem ryb na Zbiorniku Małej Retencji w Rybczewicach Drugich

 

KOMUNIKAT 1
URZĄD GMINY RYBCZEWICE INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 19 CZERWCA 2020 R. ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI W RYBCZEWICACH DRUGICH ZOSTAJE ZAMKNIĘTY NA OKRES 14 DNI TJ. DO 02 LIPCA 2020 R. (Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUŻENIA TERMINU ZAMKNIĘCIA DO 30 DNI) Z POWODU PODAWANIA ANTYBIOTYKU  W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM POSOCZNICY U RYB BYTUJĄCYCH W WW. ZBIORNIKU - RYBY NIE NADAJĄ SIĘ W TYM OKRESIE DO KONSUMPCJI !!!
OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WĘDKOWANIA W WW. TERMINIE !!!

 

KOMUNIKAT 2
URZĄD GMINY RYBCZEWICE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z UPŁYWAJĄCYM OKRESEM KARENCJI PO PODANIU ANTYBIOTYKU DLA RYB, Z DNIEM 9 LIPCA 2020 R. ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI W RYBCZEWICACH DRUGICH ZOSTAJE PONOWNIE OTWARTY DLA WĘDKARZY (JEŻELI ZOSTANIE ZAOBSERWOWANA WIDOCZNA POPRAWA STANU ZDROWIA RYB BYTUJĄCYCH W WW. ZBIORNIKU)

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY WSZYSTKICH WĘDKARZY O STOSOWANIE DOPUSZCZONEJ REGULAMINEM ŁOWISKA ILOŚĆI ZANĘTY WĘDKARSKIEJ ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCE WYSOKIE TEMPERATURY. PRZENĘCANIE ŁOWISKA POWODUJE ZMNIEJSZENIE ILOŚĆI TLENU W WODZIE I ZWIĘKSZA RYZYKO POJAWIENIA SIĘ PRZYDUCHY.

 

🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟

Sezon wędkarski 2019

10 grudnia 2019 roku Urząd Gminy dokonał zarybienia zbiornika karpiem w ilości 1500 kg oraz amurem w ilości 500 kg.

Zakończenie sezonu wędkarskiego 2019 nastąpiło z dniem 5 grudnia 2019r.

W związku z uprawomocnieniem decyzji Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu udzielającej Gminie Rybczewice pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Giełczew dla potrzeb "Zbiornika wodnego Rybczewice". Urząd Gminy Rybczewice informuje, że otwarcie sezonu wędkarskiego na ww. zbiorniku nastąpi z dniem 20 sierpnia 2019 r.

Sprzedaż zezwoleń rozpocznie się od dnia 16 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCY NA ZBIORNIKU MAŁEJ RETENCJI W RYBCZEWICACH NA 2019r.

 

🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟

Sezon wędkarski 2018

Zakończenie sezonu wędkarskiego 2018 r.

Zmiana regulaminu wędkowania obowiązująca od dnia 24.04.2018r.
REGULAMIN WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCY NA ZBIORNIKU MAŁEJ RETENCJI W RYBCZEWICACH NA 2018r.

    W 2017 roku, w okresie wczesno zimowym zbiornik został zarybiony karpiem w ilości 2000 kg.
19 kwietnia 2018 roku zbiornik ponownie został zarybiony karasiem srebrzystym w ilości 1000 kg.

FOTO

  
 
 

VIDEO

 

 

Prowadzone prace na terenie zbiornika wodnego

Odmulenie doprowadzalnika wody w km 0+000÷1+406 dla zbiornika Rybczewice

     We wrześniu 2017 roku firma Handlowo-Usługowa Trans-Kop Rafał Dzidko z Biłgoraja, wykonała zlecone zadanie, szczegółowy zakres robót stanowił:
Roboty przygotowawcze:
- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - ze skarp i pasa wzdłuż doprowadzalnika,
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m,
- ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - krzaki o skupiskach poniżej 25 m2,
- mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 22,5 cm.
Roboty w korycie doprowadzalnika:
- wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek, wykonanie koparkami na odkład, objętość rowu do 1,50 m/mb, grunt kategorii III-90%,
- wykopy rowów i
kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek, wykonanie koparkami na odkład, objętość rowu do 1,50-3,00 m/mb, grunt kategorii III-90%,
- wykopy rowów i kanałów po koparkach, kategoria gruntu III, grubość nadmiaru gruntu do ścinania ponad 15 cm - ręczny dokop pod umocnienia 10 %,
- rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 ziemileżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV,
-
rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m krawędzi wykopu, kategoria gruntu I-IV,
- odmulanie cieków koparko-odmularka, grubość warstwy namułu 20 cm, ciek o szerokości dna 1,0 m,
- rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20 cm, szerokość dna cieku do 1,0 m,
- planowanie (obrabianie na czysto) skarp i dna wykopów wykonanych ręcznie, kategoria gruntu I-III,
- obsianie skarp w ziemi urodzajnej pasem śr. 3,5 m,

- analogicznie posiew w terenach zadarnionych. Technologia kołowa 1 etapowa - warunki normalne, maszyna wiodąca - brona talerzowa, gleby lekkie średnie, torfowe z obsiewem mieszanką traw - plantówki.

Koszt inwestycji to 27 675,00 zł. Całość sfinansowana ze środków własnych Urzędu Gminy Rybczewice.

  

     

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: