A A+ A++

Pomoc społeczna

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Ustawa w art. 15 określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
  • praca socjalna,
  • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej tj.:

  1. Podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, ochroną ofiar handlu ludźmi, ochroną macierzyństwa, problemami rodzin niepełnych i wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, problemami w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, chorobą alkoholową lub narkomanią, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną, lub innymi okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy społecznej.
  2. Trudna sytuacja finansowa tzn. miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1).

Należy pamiętać, że oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Obecnie obowiązujące kryteria dochodowe  wynoszą:

  • 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 514 zł na osobę w rodzinie,

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego złożony na piśmie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach. Decyzja podejmowana jest po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę w jej mieszkaniu, bada sytuację i na tej podstawie planuje pomoc. Efektem tego nie musi być przyznanie zasiłku pieniężnego, albowiem pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej może wskazać inne możliwości, sposoby rozwiązania trudnej sytuacji. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Wnioski do pobrania:
1. PODANIE O POMOC
2. OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
3. OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5. OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ


Metryka strony:

Osoba publikująca: Małgorzata Banaszkiewicz
Data publikacji: 14.10.2015
Autor dokumentu: Małgorzata Banaszkiewicz
Dokument z dnia: 18.12.2014
Dokument oglądany razy: 2 606
SmodBIP